Oferta

Anita Baranowska - spory sądowe

PRAWO SPÓŁEK

 • bieżąca obsługa korporacyjna spółek, w tym zgromadzenia wspólników, akcjonariuszy, posiedzeń
  zarządu i rad nadzorczych,
 • analiza dokumentów korporacyjnych, dokumentów wewnętrznych i projekty uchwał organów spółek,
 • opracowywanie i analizowanie projektów umów, negocjowanie treści umów, doradztwo w procesie
  ich realizacji.
Anita Baranowska - spory sądowe

SPORY SĄDOWE

 • prowadzenie spraw w postępowaniu gospodarczym,
 • tworzenie pism procesowych, w tym w szczególności pozwów i apelacji,
 • doradztwo w negocjacjach pozasądowych.
Anita Baranowska - spory sądowe

DOCHODZENIE WIERZYTELNOŚCI

 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • pomoc w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
Anita Baranowska - spory sądowe

PRAWO PRACY

 • opracowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowywanie wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, m.in. układów zbiorowych pracy,
  regulaminów pracy czy też regulaminów wynagradzania,
 • pomoc w negocjacjach pomiędzy pracodawcami a pracownikami lub ich przedstawicielami,
 • reprezentacja w sporach z pracownikami lub ich przedstawicielami, zarówno na etapie
  przedsądowym, jak również przed sądami oraz organami państwowymi,
 • reprezentacja podczas przebiegu kontroli organów państwowych takich jak Państwowa Inspekcja
  Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, a także przygotowywanie odpowiedzi
  pokontrolnych,
 • pomoc prawna w procesie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,
 • koordynacja procesu zwolnień grupowych.
Anita Baranowska - spory sądowe

RODO (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

 • opiniowanie i weryfikacja rozwiązań oraz procesów w zakresie przetwarzania danych osobowych
  pod kątem zgodności z przepisami prawa,
 • weryfikacja i doradztwo prawne w zakresie obowiązków przedsiębiorcy związanych z
  przetwarzaniem danych osobowych i praw osób fizycznych,
 • sporządzanie i pomoc przy wdrożeniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych
  w przedsiębiorstwie (dokumentacja RODO),
 • sporządzanie i opracowanie polityki prywatności oraz klauzul informacyjnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • doradztwo prawne w zakresie postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych
  osobowych,
 • kompleksową obsługę prawną w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Anita Baranowska - spory sądowe

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW

 • planowanie procesów imigracyjnych,
 • przeprowadzanie audytów w zakresie określenia prawidłowej podstawy prawnej zatrudnienia,
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów i wniosków,
 • reprezentowanie przed Urzędami w sprawie złożenia wniosku o zezwolenia na pracę, zezwolenie na
  pobyt, oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.